Podmienky

Súhlas dotknutej osoby
/v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/

MASTER SK s.r.o.
Staničná 2655/7A
082 21 Veľký Šariš
IČO: 46 588 191
Marián Šterba
0907 253 170
mastersk@hotmail.sk

Dolu podpísaný/-á uviesť titul, meno a priezvisko, trvalým bydliskom, narodený/á uviesť dátum narodenia, dávam uviesť názov prevádzkovateľa:

súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu : titul, meno, priezvisko, trvale bydlisko, adresa na doručenie, telefonicky a e-mailový kontakt na účely napríklad marketing. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú napríklad 5 rokov.


Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som poučený o právach, ktoré v nariadení EPaR EÚ č. 2016/679 v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.
V uviesť názov mesta/obce dňa uviesť dátum.........................................................
podpis